Política de reserves, entrada, sortida i cancel·lació

CASA RURAL CAL MOSQUETA

LLOSA DEL CAVALL: PCC-000922
PORT DEL COMTE : PCC- 000934 DC:86
COLL DE JOU : PCC-000936 DC:88
VALL DE LORD : PCC-000935DC:59

S’esmenta A CALMOSQUETA com equivalent a LLOSA DEL CAVALL,

PORT DEL COMTE, COLL DE JOU, VALL DE LORD
S’esmenta USUARI a la persona que contacta i realitza la reserva

1) Termes i disponibilitat de la reserva

Hi ha d’haver sempre i en qualsevol cas, una comunicació directa amb els
responsables de CALMOSQUETA, per sobre de qualsevol central de reserva i procés
automatitzat, per establir els termes de la reserva – la disponibilitat de la casa, l’
preu i la capacitat màxima -. En qualsevol cas el detallat en la web
www.calmosqueta.es prioritza qualsevol especificació de qualsevol altra web externa.
Les imatges i fotografies de la casa així com tots els seus elements, complements,
característiques i distribució apareixen detallats a la web però en el cas que existeixin
dubtes i siguin necessàries aclariments, la comunicació serà directa i personal perquè
CALMOSQUETA pugui facilitar tota la informació necessària i aclariments que li
sorgeixin a l’usuari, previ a la decisió de reserva.
Un cop acceptada la reserva, l’usuari accepta tots els termes establerts,
condicions d’ús, característiques i elements de la casa.
L’usuari haurà de facilitar les seves dades personals, telèfon de contacte, correu
electrònic o un altre mitjà en cas de no disposar d’aquest últim – perquè
CALMOSQUETA pugui contactar amb ell en el transcurs de la confirmació de la
reserva i emetre la confirmació de la mateixa i els seus termes per escrit i per poder
contactar durant la seva estada.

2) Avançament de la reserva

Per a la confirmació en ferm de la reserva sol·licitada per l’usuari, serà necessari el
ingrés d’un PAGAMENT ANTICIPAT mitjançant transferència bancària, del 30% del
import total de la reserva, en un compte bancari que es facilitarà a l’USUARI al
moment mateix en què confirmi la seva reserva.
En el cas que l’USUARI hagués confirmat el seu desig d’allotjament, però en el
termini de 1- 2 dies laborables – depenent de la disponibilitat bancària – l’USUARI
no s’hagués comunicat amb CALMOSQUETA per a l’enviament del justificant
confirmant el pagament de la bestreta, CALMOSQUETA intentarà comunicar-se amb el

usuari per confirmar si aquesta ha estat realitzada o no. En el cas de no poder establir
comunicació o que l’USUARI no hagi realitzat el PAGAMENT ANTICIPAT,
CALMOSQUETA té la potestat per deslligar d’aquest compromís verbal per
assumir una nova reserva al no haver-se complert els termes establerts per
formalitzar la reserva.

3) Confirmació de la reserva i els seus termes

Després de fer la transferència per part de l’USUARI, aquest haurà de comunicar amb
CALMOSQUETA mitjançant els mitjans de contacte a la seva disposició i que vam indicar en
el web – a través de correu electrònic o whatsapp -, fent-nos arribar el justificant de
la transferència – escàner, foto, justificant en línia, o mail directe de l’entitat bancària
-.
Un cop CALMOSQUETA rebi el justificant d’ingrés, farà arribar a l’USUARI,
mitjançant correu electrònic, la confirmació de la reserva detallant els termes
acordats de la mateixa.
En qualsevol cas, la confirmació de la reserva, tot i haver enviat el mail amb la
confirmació dels termes en rebre el justificant, queda supeditada a última
instància, a la veracitat i constància de l’ingrés efectiu en el compte. Pel que si no
existís dit ingrés en compte previ al dia d’entrada a la casa, la reserva queda
anul·lada automàticament en no haver-se complert amb les condicions requerides per a la
reserva.

4) Pagament de la reserva

Segons es detalla en el punt 2, hi haurà un PAGAMENT ANTICIPAT del 30% mitjançant
transferència bancària perquè la reserva quedi confirmada.
El 70% restant, l’USUARI ho farà EFECTIU el mateix dia d’arribada i recepció,
a efectuar el lliurament de claus i registre dels USUARI.
A el cas de no efectuar-se el pagament per part de l’USUARI, automàticament es
procedirà a la cancel·lació de la reserva.

5) Reserva immediata

Es considera reserva immediata aquella que per la seva espontaneïtat i immediatesa, no d’
marge a una planificació en el temps amb PAGAMENT ANTICIPAT.
En aquests casos la confirmació dels termes per part de CALMOSQUETA es
realitzaran igualment mitjançant correu electrònic o whatsapp, que haurà de facilitar el
USUARI, quedant constància escrita d’ells.
El pagament serà del 100% i l’usuari ho farà EFECTIU el mateix dia de l’arribada i
recepció, a efectuar el lliurament de claus i registre dels USUARIS.

6) Cancel·lació de la reserva per l’usuari

Per a la cancel·lació de la reserva, l’usuari haurà de comunicar-se per escrit amb
CALMOSQUETA mitjançant el correu electrònic facilitat a la web.

Si hi ha BESTRETA DE PAGAMENT verificat i comunicació de cancel·lació, es retornarà
a l’USUARI l’import segons els següents criteris:
Devolució de l’:
– 100% – comunicat abans de 60 dies des de la data d’entrada prevista
– 50% – comunicat abans de 30 dies des de la data d’entrada prevista
– 10% – comunicat abans de 15 dies des de la data d’entrada prevista
– 0% – comunicat després de 14 dies des d’ara no es procedeix a devolució
– no comunicant o comunicant l’últim dia l’USUARI haurà d’abonar
A CALMOSQUETA el 50% del valor de la reserva.
CALMOSQUETA efectuarà la devolució de la bestreta realitzant una transferència
bancària en el mateix compte des de la qual va ser efectuat l’avançament per part del
USUARI llevat que aquest no comuniqui el contrari.
El termini màxim per a la devolució, des del comunicat per part de l’USUARI, serà
de 10 dies hàbils. CALMOSQUETA emetrà un mail confirmant l’USUARI que la
devolució ha estat realitzada per la verificació per part d’aquest de que tot està
correcte.

7) Cancel·lació de la reserva per CALMOSQUETA

CALMOSQUETA podrà donar per anul·lada la reserva, havent existit confirmació de
la mateixa, en el cas que no es respectin els termes acordats en la mateixa.
– Nombre de persones
– Dia d’entrada i sortida
– Animals de companyia no acordats
– No s’efectuï el pagament pendent a l’arribada a la casa
– No es respecten les condicions establertes en el document USOS DE LA CASA
a disposició del client.
– L’usuari no porti amb si la documentació per identificar-se o no realitzi el
registre reglamentari
En aquests casos no hi haurà devolució de BESTRETA DE PAGAMENT.

8) Modificacions de les termes de la reserva

Si l’USUARI, un cop confirmada la reserva, es veu en la necessitat de canviar les
dates d’entrada i sortida, haurà de comunicar-se amb CALMOSQUETA per veure la
disponibilitat i la possibilitat d’adaptació.
En el cas que aquesta modificació afecti reserves anteriors o posteriors amb altres
usuaris en la disponibilitat de CALMOSQUETA i s’hagi de procedir a la cancel·lació
de la reserva formalitzada, s’aplicaran els criteris establerts en els punts 6 i 7 de
cancel·lació de reserves.

Si l’usuari desitja ampliar els períodes, un cop establerta la disponibilitat per
part de CALMOSQUETA, l’USUARI haurà d’abonar la diferència de forma
anticipada.
Si l’USUARI decideix entrar amb posterioritat a la data reservada i acordada en els
termes establerts o finalitza la seva estada amb data prèvia a l’acordada de sortida,
ha de comunicar a CALMOSQUETA per a l’organització de recepció i tancament de la
casa i de tots els seus elements, d’acord a aquestes nova dates. En qualsevol d’aquests dos
casos, no es procedirà a la devolució de cap import de la reserva a l’entendre com
cancel·lació voluntària i fora dels 14 dies previs a l’arribada – punt 6 – i afectar
directament a CALMOSQUETA en la planificació de les reserves de la casa amb la
disponibilitat altres usuaris.

9) Reserva amb animals de companyia

En qualsevol cas que l’usuari viatge amb algun animal de companyia haurà d’indicar a
CALMOSQUETA previ a la formalització de la reserva, quedant supeditada la seva
acceptació i formalització a les condicions i termes que s’acordin en la
comunicació prèvia.
El fet que l’usuari viatge amb un animal de companyia haurà de quedar reflectit en
el mail de confirmació i termes. Si no és així i no ha existit comunicació que el
usuari viatja amb un animal de companyia, la reserva quedarà anul·lada automàticament.
En el cas que l’animal de companyia hagi ocasionat danys a la casa, els seus
instal·lacions o els seus elements, l’USUARI haurà de fer-se càrrec dels mateixos, si
reposició o reparació mitjançant el valor econòmic corresponent.
L’usuari hauran d’abonar un dipòsit de 60 € a l’arribada per cobrir els possibles danys
que puguin ocasionar-se.
Aquest dipòsit es reemborsarà completament en fer el registre de la sortida i aquesta
subjecte a una inspecció per part de l’allotjament per valorar si hi ha hagut algun danys.

10) Dia d’arribada

Atès que les CASES RURALS no disposen de recepció 24 hores, l’USUARI haurà
comunicar i acordar amb CALMOSQUET l’hora d’arribada per realitzar la recepció
personalment:
– Registre de l’usuari amb el DNI, CARNET DE CONDUIR (Nacionals) o
PASSAPORT (estrangers)
– Pagament de l’import restant de la reserva
– Lliurament de claus
– Presentació de la casa i explicació de les normes d’ús i dels seus elements
– Informació de serveis de la zona i de turisme i qualsevol aclariment que pugui
necessitar l’usuari.
En el cas d’existir variació en l’hora acordada d’arribada haurà de comunicar per
establir una nova hora.

11) Dia de Sortida

El dia de la sortida l’usuari haurà de comunicar amb CALMOSQUETA i formalitzar la
sortida:
– Devolució de les claus
– Verificació de la casa per part de CALMOSQUETA
– Tancament de la casa i de tots els seus elements
L’hora de sortida es concretarà conjuntament amb CALMOSQUETA, no excedint de
les 12h. En casos excepcionals que no hi hagi prioritat per preparar la casa per un altre
nou usuari podrà prolongar l’estada fins les 14h30 sense cost addicional.

12) Queixes i reclamacions

CALMOSQUETA es regeix pels requisits que estableix la Junta de la província per
les CASES RURALS sota les llicències corresponents.
La nostra intenció és que l’usuari, a l’allotjar-se a CALMOSQUETA, s’asseu el
màxim acompanyat per la nostra atenció i sentint-se com si fos la seva pròpia llar.
En el cas que existeixi per part de l’USUARI alguna necessitat que vagi més enllà de
les necessitats elementals posades al servei segons la reglamentació actual,
CALMOSQUETA està a la disposició de l’USUARI per afavorir-en tot el que
sigui possible mitjançant comunicació i informació i buscant tots aquells elements
que a més puguem incorporar i que puguin estar al nostre abast.
Si fos d’aquesta comunicació existís alguna necessitat de queixa o reclamació no
factible de ser posada en solució mitjançant una via personal i de bona col·laboració, el
USUARI disposa en CALMOSQUETA d’unes fulles de reclamacions segons es
estableix per a tots els establiments al servei públic.